Varför finns det ett sådant hat mot Israel?

”Den moderna formen av antisemitism är förnekandet av staten Israels existens”

António Guterres, FN:s generalsekreterare

Att tro på och stå bakom rätten för det judiska folket att bo i sitt historiska, bibliska hemland innebär att vara en sionist. Att förneka och delegalisera deras rätt till landet kallas antisionism. Om det är enkelt att säga att antisemitism är fel, så är det svårare med antisionism. Men det går inte att praktiskt sära dessa begrepp. Antisemitism och antisionism hänger ihop. Hatet mot den judiska staten bottnar oftast i ett hat mot det judiska folket.

Antisemitism (judehat) har funnits med genom hela historien (inte minst kristen sådan), och det verkar inte finnas någon logisk förklaring till det raseri som spys ut från jordens alla hörn. Det finns inte någon uppenbar gemensam nämnare. Många är överens om att öppen antisemitism aldrig har varit så utbrett som det är i våra samhällen idag.

Får man då kritisera Israel? Israel behöver kritik, precis som alla andra länder, men den ska vara konstruktiv, saklig och kärleksfull. Samma utgångspunkt som när man kritiserar Sverige annars blir det obalans, en dubbelstandard.

FN:s behandling av Israel visar prov på detta då den oftast tar galna proportioner. Av de resolutioner (anmärkningar och fördömanden i samband med konflikthantering) man antog mellan 2012-2017 så fick Israel 83% av dessa och resterande 17% fördelades på andra länder. 8 av 10 resolutioner fördömde alltså Israels agerande på ett eller annat sätt. Detta är argument även för icke-troende att något är fel, snedvridet.

Varför denna orimliga inställning, detta hat till det judiska folket? Förklaringen verkar vara på grund av att det judiska folket är judiskt. Oavsett om de är rika eller fattiga, om de ser likadana ut som alla andra, tänker lika och klär sig som andra, inget verkar hindra hatet och attackerna.

Vad är det då som gör det judiska folket judiskt? Svaret är att Gud kallade folket att bli sitt eget, efter Hans plan. Det var Gud som skapade Israels folk. Herren ändrade Jakobs namn till Israel och befallde att hans tolv söner skulle bli Israels tolv stammar. Utvalda, ledda, instruerade och älskade av Honom. De är bärare av Hans kallelse och löften. I Femte Moseboken kapitel 7 läser vi:

”…för du är ett heligt folk inför HERREN din Gud. Dig av alla folk på jordens yta har HERREN din Gud utvalt att vara Hans egendomsfolk.”

Femte Moseboken 7:6

De identifierade inte bara sig själva med Honom, utan Herren identifierade också sig själv med dem. Han är och kommer alltid att vara Israels Gud, Han som förde dem ut ur Egypten. En dag kommer vi att känna Honom som Guden som återsamlade Israel (Jer 16:14, 23:7-8).

Hur man än ser på det, så är Gud oupplösligt länkad med Israel, och kommer alltid att vara det. Detta är något som irriterar många. Några är bittra över faktumet att Herren valde en särskild nation bland alla andra nationer eller över faktumet att Israels folk (precis som hela mänskligheten) alltid har varit oförtjänta av Guds nåd.

”Gud, var inte tyst, var inte stilla och stum, Gud! Se, Dina fiender larmar och de som hatar Dig höjer sina huvuden. De smider listiga planer mot Ditt folk, de rådslår mot dem Du beskyddar, de säger: "Kom, vi utrotar dem som folk så att ingen mer minns Israels namn!"

Psaltaren 83:2-5

Att hata det som Herren har utvalt, blir ett hat riktat mot Honom själv. Det judiska folket och landet Israel påminner världen om att man måste förlita sig på Gud. Detta går emot världens sätt att tänka. Djävulen hatar Israel och det judiska folket med ett speciellt hat, just för att Gud har utvalt dem att spela en viktig roll som en röd tråd i Hans frälsningsplan för världen – dåtid, nutid och framtid. Vi ser därför det parallella hatet i historien, i nutid och fortsättningsvis tills Herren sätter stopp.

Genom tron på Jesus är du och jag ett utvalt kungligt prästerskap. Samma viktiga uppdrag som Mose och Aron fick genom den aronitiska välsignelsen har vi idag, kanske mer än någonsin, nämligen att välsigna Israel och det judiska folket och stå vid deras sida.

Läs vidare

Diskussion

1. Anser du att det judiska folket har rätt till landet Israel? Varför, varför inte?

2. Vilka motåtgärder  kan man som kristen ha mot antisionism?

Nästa fråga

Varför ska jag välsigna Israel?

Den här hemsidan använder cookies för att erbjuda dig bästa möjliga upplevelse av webbsidan